สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย

นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์
หัวหน้ากู้ภัย รหัส กู้ภัย 1


นายสิทธิชัย คำกุณะ
กู้ภัย 101

ส.อ.วัฒนชัย สิทธิหาญ
กู้ภัย 102

นายอนุสรณ์ สัญญา
กู้ภัย 103

นายเอนก สอนปาน
กู้ภัย 104


นายภคพล สงวนศักดิ์
กู้ภัย 105

นายอนุสรณ์ ชมพูศรี
กู้ภัย 106

นายฉัตรชัย สายคำฟู
กู้ภัย 107

นางสาวกรรณิการ์ ทิศฉลาด
กู้ภัย 108


นายนที ทิพย์โยธา
กู้ภัย 109

นายภานุเดช ตั้งธรรมะดำรง
กู้ภัย 110

นายรัตวรา ทิลาวงศ์
กู้ภัย 111

นางสาวสุวพิชญ์ กาญจนวงค์
กู้ภัย 112


นายภานุวัฒน์ สิทธิเสนา
กู้ภัย 113

ส.ต.สุรนันท์ ใจยัง
กู้ภัย 114

นายสัจจนัฐ นันตาเป็ก
กู้ภัย 115

นายศิวัช สิทธิหาญ
กู้ภัย 116


นางสาวพิมพิไล ใจมา
กู้ภัย 117

นายสัจพงศ์ กาญจนรังษี
กู้ภัย 118

นางสาวกนาวินทร์ เจียมไพศาล
กู้ภัย 119

นางสาวปุณยาพร พุกสุข
กู้ภัย 120


นาย พงษ์สรรค์ เก่งจริง
กู้ภัย 122

นายอัศวเทพ แก้วหิรัญ
กู้ภัย 123

นายเศรษฐา คำนูเอนก
กู้ภัย 125

นายภูมิชัย ฉายศรี
กู้ภัย 126


นายวรชัย ฟูวังหม้อ
กู้ภัย 127

นายเฉลิมพล ขจรคำ
กู้ภัย 128

นายศักรินทร์ ชุ่มลือ
กู้ภัย 130

นายธนโชติ ชุ่มเย็น
กู้ภัย 131


นายธีระศักดิ์ ติปยานนท์
กู้ภัย 132

นายวสัตน์ อุดแตน
กู้ภัย 133

นางสาว ธิดารัตน์ ทะปะละ
กู้ภัย 134

นายสุพรรณ นันทะ
กู้ภัย 135


ว่าที่ร.ตพิเชษฐ์ ฉั่วพานิช
กู้ภัย 136

นายปิยพัทธ์ ห่วงขาว
กู้ภัย 137

นายฐาปนิก เทศทิม
กู้ภัย 140

นายเกษฎา รินฟอง
กู้ภัย 141


นางสาว อริสา มาลา
กู้ภัย 143

นางสาว ภัทรวรินทร์ วรมณีรัตน์
กู้ภัย 144

นายวิทวัส ตัวใหญ่
กู้ภัย 145

นายศุภวุฒิ แปลงฝั้น
กู้ภัย 146


นายยศพงษ์ ยอดจันทร์
กู้ภัย 147

นายธีราช ล่ำต่ำ
กู้ภัย 149

นายวิศรุต แสนคำราง
กู้ภัย 150

นายวิทวัส ฟูอ้าย
กู้ภัย 151


นางสาวภัทรินทร์ กิ่งแก้ว
กู้ภัย 152

นางสาวพิจิตรา อ่อนลมูล
กู้ภัย 153

นางสาวธูปทอง คำนวณผล
กู้ภัย 154

นายชนแดน เทพสาร
กู้ภัย 155


นางสาว พรชนก จันทร์ใจหล้า
กู้ภัย 156

นางสาวรัชนี มีข้าว
กู้ภัย 157

นายอดิเรก มโนสุวรรณ์
กู้ภัย 158

นาง ทัชชกร บวรภัคสกุล
กู้ภัย 159


นาย อาทินันท์ จันทนะโพธิ
กู้ภัย 160

นายศุภวัฒน์ ดอกศรีจันทร์
กู้ภัย 162

นายบูรพา คำเครื่อง
กู้ภัย 163

นายนครินทร์ ปัญญาเรือน
กู้ภัย 164


นางสาวจันทนา คำใจงาม
กู้ภัย 165

นายดิเรก สอนปาน
กู้ภัย 166

นายอัมรัตน์ ใจคำ
กู้ภัย 167

นายอนุชา บุตรจ๋อย
กู้ภัย 168


นางสาวอภิวรรณ ใจอินตา
กู้ภัย 169

นายอารยะ จุณณวัตต์
กู้ภัย 171

นายกิติศักดิ์ วงค์กาชัย
กู้ภัย 172

นายปริญญา ตันปิงเมือง
กู้ภัย 173


นายทศพล ตุ้ยวงศ์
กู้ภัย 174

นายณภัทร สุวรรณห้อย
กู้ภัย 175

นางสาววีรยา จันทร์แปงเงิน
กู้ภัย 176

นางสาววริยา สารสิงห์
กู้ภัย 177


นางสาววิภาพร เมืองใหม่
กู้ภัย 178

นายสมจิตร ธนภัทรพงษ์
กู้ภัย 179

นางสาวสิรินทร์ยา เรือนเป็ง
กู้ภัย 180

นางสาว ปัทมาภรณ์ ปุกคำ
กู้ภัย 181


นาย ยิ่งยศ อ่อนศิริ
กู้ภัย 182

นางสาว กัลยา เสือปรางค์
กู้ภัย 183

นางสาว สิรินธนัน ศรันย์วีรภพ
กู้ภัย 184

นางสาว พิชญารัชย์ อุดบัววงศ์
กู้ภัย 185


นางสาว ธนพร เครือต่า
กู้ภัย 186

นางสาว พรทิพา ไพรโสภา
กู้ภัย 187

นางสาว สุภัสสร มะโนวัง
กู้ภัย 191

นางสาว ณัฐชยา ทองงาม
กู้ภัย 192


นางสาว กมลทิพย์ สุวรรณเพชร
กู้ภัย 193

นางสาว พรภิรมย์ อุ่นสืบ
กู้ภัย 194

นาย จิรภัทร เทพอินทร์
กู้ภัย 198

นายพงษ์ประสิทธิ์ แก้วมา
กู้ภัย 200