สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

โครงสร้างผู้บริหาร

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์
ประธาน ( สว่าง 1 )


นายสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์
กรรมการ ( สว่าง 2 )

นายสุวรรณ นครังกุล
อุปนายก 1 ( สว่าง 3 )

นายประพัฒนศร รุ่งเรือง
กรรมการ ( สว่าง 4 )

นางพักตร์พริ้ง ขจรศักดิ์พันธ์
เหรัญญิก ( สว่าง 12 )


นางสาววราภรณ์ ขัตติยะวงศ์
ผช.เหรัญญิก ( สว่าง 13 )

นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์
กรรมการ ( สว่าง 14 )

นางสาวไอลดา จันทร์จิเรศรัศมี
อุปนายก 2 ( สว่าง 16 )

นายบัณฑร ขจรศักดิ์พันธ์
กรรมการ ( สว่าง 17 )


นายดาวเรือง จอมแปง
กรรมการ ( สว่าง 18 )

นายรณนภา วรรณโชติ
ปธ.ฝ่ายวิชาการ ( สว่าง 19 )

นายประวุฒิ พวงสมบัติ
กรรมการ ( สว่าง 20 )

นายพงศ์ณชัย อินต๊ะวงค์
ที่ปรึกษา ( สว่าง 21 )


นางรัตน์มณนรา อินต๊ะวงค์
ผช.เหรัญญิก ( สว่าง 22 )

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ
ที่ปรึกษา ( สว่าง 23 )

พญ.อัจฉมาพร สาลี
ที่ปรึกษา ( สว่าง 24 )

นายอดิศร ธัญญะประกอบ
ที่ปรึกษา ( สว่าง 25 )


พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว
ที่ปรึกษา ( สว่าง 26 )

พล.ต.วิทูรย์ รวยสวัสดิ์
ที่ปรึกษา ( สว่าง 27 )

นาย ณัฐกิตติ์ วรเกตุ
ที่ปรึกษา ( สว่าง 28 )

นาย ธนิต สมร
ที่ปรึกษา ( สว่าง 29 )


นาย โอภาส เครือชนะ
ที่ปรึกษา ( สว่าง 30 )

นาย นิรุทธิ์ แก้วคำฟู
กรรมการ ( สว่าง 31 )

นาง ณิรดา แก้วคำฟู
ที่ปรึกษา ( สว่าง 32 )

นายชาลีวัฒน์ ทองอยู่
ที่ปรึกษา ( สว่าง 33 )