สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปริวัตร ทองอุไร
ประชาสัมพันธ์ 1


นางปนัดดา ฉิมพัด
ประชาสัมพันธ์ 3

นางสาวสุชวดี รัตนโชติกุล
ประชาสัมพันธ์ 4

นายนิเวศน์ อินติ๊บ
ประชาสัมพันธ์ 5

นางสุนันทา เกตตะพันธุ์
ประชาสัมพันธ์ 6


นางสาวธัญญ์ฐิตา ทวีพัฒนเกียรติ
ประชาสัมพันธ์ 7

นางสาวนิศาชล มหินชัย
ประชาสัมพันธ์ 8

นางสาวพิมมุก ทวีวัฒน์
ประชาสัมพันธ์ 11

นายชัยวุฒิ ไชยอินตา
ประชาสัมพันธ์ 12


นางวลีย์รัตน์ ไลน์
ประชาสัมพันธ์ 13

นางสาวภิญญาพัชญ์ สุขแสน
ประชาสัมพันธ์ 14

นายภาวิต เอี่ยมอำพร
ประชาสัมพันธ์ 15

นายอธิป ชูเกียรติ
ประชาสัมพันธ์ 16


นายสุริยา เกตตะพันธุ์
ประชาสัมพันธ์ 17

นางพรเพ็ญ ชัยสิทธิพล
ประชาสัมพันธ์ 18

นางรัตนา วิภาศรีนิมิต
ประชาสัมพันธ์ 19

นางสาวศิริญธนา ราชาตัน
ประชาสัมพันธ์ 20


นางสาวนริศรา ปินตาสี
ประชาสัมพันธ์ 21

นางสาวกนกลักษณ์ หย่างไพบูลย์
ประชาสัมพันธ์ 22

นางสาวพิมพร พรายศรี
ประชาสัมพันธ์ 23

นายนิธิศ ดำริชัยมงคล
ประชาสัมพันธ์ 24


นายฤทธิ์ดำรง มงคลสรรพ์
ประชาสัมพันธ์ 25

นางวารุณี เมฆอากาศ
ประชาสัมพันธ์ 26

นางสาววิจิตรา ศรีเรืองพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 27

นางสาวทิพวรรณ ตรีวัฒนาวงศ์
ประชาสัมพันธ์ 28


นาย ปฎิดิษพัทธ์ สิงห์คะราช
ประชาสัมพันธ์ 29

Mr. Paul M.Lines
ประชาสัมพันธ์ 30

นางสาว กนกภรณ์ จอมแปง
ประชาสัมพันธ์ 31

นางสาวปภัสรา ปุกคำ
ประชาสัมพันธ์ 32


นายปรีชาปกรณ์ ไสยรัตน์
ประชาสัมพันธ์ 33

นายประดิษฐ กองกุณะ
ประชาสัมพันธ์ 34

นางภาวินันท์ บุตรหล้า
ประชาสัมพันธ์ 35

นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล
ประชาสัมพันธ์ 36


นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร
ประชาสัมพันธ์ 37

นางสาวธัญชนก อัครชัยธัญสิริ
ประชาสัมพันธ์ 38

นางสาวเบ็ญญา อินวรรณ์
ประชาสัมพันธ์ 39

นายณัฐพงษ์ หม่องลำปาง
ประชาสัมพันธ์ 40