สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน (เม่งปังเซียงตั๊ว) 明邦善壇
sawangnakornlampang63@gmail.com
054 221 666 , 054 221 888

ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายณัฐพร สมรักษ์
กิจการพิเศษ 1


นายชลธิศ สุวรรณวัตต์
กิจการพิเศษ 2

ส.อ.พงศกร ศรีสกุล
กิจการพิเศษ 3

นายกฤตภาส สินธุอดิศัย
กิจการพิเศษ 4

นายขวัญชัย สิทธิชุม
กิจการพิเศษ 5


อส.ทพ.นิกร สีโวย
กิจการพิเศษ 6

นายเอกภพ กลิ่นจรุง
กิจการพิเศษ 7

นายฉัตรชัย วุฒิยางกูร
กิจการพิเศษ 8

นายรังสิมันตุ์ รัตนชัย
กิจการพิเศษ 11


นายศุภชัย เลาหรัตนเวทย์
กิจการพิเศษ 12

นายณัฐดนัย ขัดทองงาม
กิจการพิเศษ 13

นายสุรชัย สิทธิชุม
กิจการพิเศษ 14

นางสาวธันญาศิริ ฝั้นหล้า
กิจการพิเศษ 15


นายจตุรงค์ ศิริรัตน์
กิจการพิเศษ 16

นายธีระพัฒน์ สมรักษ์
กิจการพิเศษ 17

นางสาววาสนา แซ่โหงว
กิจการพิเศษ 18

นายยศวรรธ สัชฌะไชย
กิจการพิเศษ 19


จ.ส.อ.หญิงอัจฉรียา ช่างปัด
กิจการพิเศษ 20

นางสาวศรีไพร ยกยอ
กิจการพิเศษ 21

นายวัชราวุฒิ โกฏสืบ
กิจการพิเศษ 22